تاسیس از سال 1390

پنل سوم

تعداد سوالات در فرم : نامحدود
تعداد پاسخ : نا محدود
نمایش لحضه ای پاسخ ها :
جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ :
لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار:
دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان :
ساخت سوالات چند بعدی :
نمایش تصویر در سوالات :
خروجی اکسل و csv از پاسخ ها :
امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده
خاص به نام کاربری و کلمه عبور :
امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنام  :
امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و
مکانی بابتپاسخگویی به پرسشنامه :
امکان شرط گداری در نمایش سوالات  :
خروجی کیفی اکسل  :
خروجی پاسخ spss :
ساخت کد Qrcod :
خروحی عددی اکسل : نا محدود
سفارش سازی صفحه تشکر :
خورجی های لحضه ای و حین جمع اوری اطلاعات :

پنل دوم

تعداد سوالات در فرم : کمتر از بیست سوال
تعداد پاسخ : تا 100 پاسخ
نمایش لحضه ای پاسخ ها :
جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ :
لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار:
دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان :
ساخت سوالات چند بعدی :
نمایش تصویر در سوالات :
خروجی اکسل و csv از پاسخ ها :
امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده
خاص به نام کاربری و کلمه عبور :
امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنام  :
امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و
مکانی بابتپاسخگویی به پرسشنامه :
امکان شرط گداری در نمایش سوالات  :
خروجی کیفی اکسل  : برای 100 پاسخ
خروجی پاسخ spss :  برای 100 پاسخ
ساخت کد Qrcod :
خروحی عددی اکسل : تا 100 پاسخ
سفارش سازی صفحه تشکر :
خورجی های لحضه ای و حین جمع اوری اطلاعات :

پنل اول

تعداد سوالات در فرم : کمتر از پنج سوال
تعداد پاسخ : تا 20 پاسخ
نمایش لحضه ای پاسخ ها :
جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ :
لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار:
دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان :
ساخت سوالات چند بعدی :
نمایش تصویر در سوالات :
خروجی اکسل و csv از پاسخ ها :
امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده
خاص به نام کاربری و کلمه عبور :
امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنام  :
امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و
مکانی بابتپاسخگویی به پرسشنامه :
امکان شرط گداری در نمایش سوالات  :
خروجی کیفی اکسل  :
خروجی پاسخ spss :
ساخت کد Qrcod :
خروحی عددی اکسل : تا بیست پاسخ
سفارش سازی صفحه تشکر :
خورجی های لحضه ای و حین جمع اوری اطلاعات :